Juridisk information och RGPD

JURIDISKA MENINGAR & RGPD
Definitioner
Kund: varje professionell eller fysisk person som är kapabel i den mening som avses i artiklarna 1123 och följande i den franska civillagen, eller juridisk person, som besöker webbplatsen som är föremål för dessa allmänna villkor.
Tjänster: / gör tillgängligt för kunder:

Innehåll: Alla element som utgör informationen på Webbplatsen, i synnerhet text – bilder – videor.

Kundinformation : Hädanefter kallad ”Information (er)” som motsvarar alla personuppgifter som kan innehas av / för hantering av ditt konto, hantering av kundrelationer och för analys och statistiska ändamål.

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder den ovannämnda webbplatsen.

Personuppgifter: ”Information som, i någon form, direkt eller indirekt, möjliggör identifiering av de fysiska personer som den gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Begreppen ”personuppgifter”, ”registrerad”, ”underbiträde” och ”känsliga uppgifter” har den innebörd som definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

1. Presentation av webbplatsen.
I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen / om identiteten på de olika parter som är involverade i skapandet och övervakningen av den:

Ägare: AWSEO Capital social de 5000€ – 9 Chemin du gros chênes Auvergne-Rhône-Alpes France 01210 Lyon
Publikationsansvarig: AWSEO – contactwebstore@proton.me
Publikationsansvarig är en fysisk eller juridisk person.
Webbmaster: AWSEO – contactwebstore@proton.me
Värd: Shopify – 151 O’Connor Street Ground Floor K2P 2L8 Ottawa 613 241-2828
Dataskyddsombud: AWSEO – contactwebstore@proton.me

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.
Webbplatsen utgör ett intellektuellt verk som skyddas av bestämmelserna i den franska lagen om immateriella rättigheter och tillämpliga internationella bestämmelser. Kunden får inte på något sätt återanvända, överföra eller utnyttja för egen räkning alla eller delar av elementen eller verken på webbplatsen.

Användning av Webbplatsen innebär ett fullständigt godkännande av de allmänna användningsvillkor som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, och användare av / webbplatsen rekommenderas därför att konsultera dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. / kan dock besluta att avbryta webbplatsen för tekniskt underhåll. / kommer att sträva efter att informera användarna om datum och tider för sådana avbrott i förväg. Webbplatsen / uppdateras regelbundet av /. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att läsa dem.

3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster.
Syftet med / webbplatsen är att tillhandahålla information om alla företagets aktiviteter. / strävar efter att tillhandahålla information på / webbplatsen som är så korrekt som möjligt. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter eller misslyckanden med att uppdatera information, oavsett om dessa är dess fel eller fel från tredjepartspartners som förser den med denna information.

All information som tillhandahålls på webbplatsen / ges endast för information och kan komma att ändras. Dessutom är informationen på / webbplatsen inte uttömmande. Den ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan den lades ut på nätet.

4. Avtalsmässiga begränsningar av tekniska data.
Webbplatsen använder JavaScript-teknik. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Dessutom åtar
sig användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med ny, virusfri utrustning och med en uppdaterad webbläsare av senaste generationen. Webbplatsen är värd för en tjänsteleverantör i Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

Syftet är att tillhandahålla en tjänst som säkerställer högsta möjliga tillgänglighet. Värden säkerställer kontinuiteten i sin tjänst 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Värden förbehåller sig dock rätten att avbryta värdtjänsten under kortast möjliga tid, särskilt i underhållssyfte, för att förbättra sin infrastruktur, i händelse av infrastrukturfel eller om tjänsterna genererar trafik som anses vara onormal.

/ och värden kan inte hållas ansvariga i händelse av funktionsfel i Internetnätet, telefonlinjer eller dator- och telefoniutrustning, särskilt på grund av överbelastning av nätverket som förhindrar åtkomst till servern.

5. Immateriella rättigheter och förfalskning
/ är ägare till de immateriella rättigheterna och innehar nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, i synnerhet texter, bilder, grafik, logotyper, videor, ikoner och ljud. All reproduktion, framställning, ändring, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens innehåll, oavsett vilket medel eller vilken process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från: /.

All obehörig användning av webbplatsen eller av något av de element som den innehåller betraktas som intrång och kommer att åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter.

6. Ansvarsbegränsningar
/ agerar som utgivare av webbplatsen / är ansvarig för kvaliteten och riktigheten i det innehåll som publiceras.

/ kan inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som orsakats av användarens utrustning vid åtkomst till / webbplatsen, och som antingen härrör från användning av utrustning som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller från utseendet på ett fel eller inkompatibilitet.

/ kan inte heller hållas ansvarigt för indirekta skador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av / webbplatsen. Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) är tillgängliga för användare. / förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ta bort allt innehåll som publiceras i detta område som strider mot den lagstiftning som är tillämplig i Frankrike, särskilt de bestämmelser som rör dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig / också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt i händelse av meddelanden av rasistisk, förolämpande, ärekränkande eller pornografisk natur, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

7. Hantering av personuppgifter.
Kunden informeras om bestämmelserna om marknadskommunikation, lagen av den 21 juni 2014 om förtroende för den digitala ekonomin, lagen om dataskydd av den 6 augusti 2004 och den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

7.1 Personer som ansvarar för insamlingen av personuppgifter
För de personuppgifter som samlas in som en del av skapandet av användarens personliga konto och surfning på webbplatsen, är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna: AWSEO. / representeras av AWSEO, dess juridiska representant

Som ansvarig för behandlingen av de insamlade uppgifterna åtar sig / att följa gällande rättsliga bestämmelser. I synnerhet är
det kundens
ansvar att fastställa syftet med sin databehandling, att förse sina framtidsutsikter och kunder, från den tidpunkt då deras samtycke samlas in, med fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter och att upprätthålla ett register över behandling i enlighet med verkligheten. När / behandlar personuppgifter vidtar / alla rimliga åtgärder för att säkerställa personuppgifternas riktighet och relevans med avseende på de ändamål för vilka / behandlar dem.

7.2 Syftet med de insamlade uppgifterna
/ kommer sannolikt att behandla alla eller delar av uppgifterna:

för att möjliggöra surfning på Webbplatsen och hantering och spårbarhet av tjänster som beställts av användaren: Webbplatsanslutning och användningsdata, fakturering, orderhistorik etc.
för att förebygga och bekämpa datorbedrägerier (spamming, hacking etc.): datorutrustning som används för surfning, IP-adress, lösenord (hash) för att
förbättra surfningen på webbplatsen: anslutnings- och användningsdata för
att genomföra valfria nöjdhetsundersökningar på /: e-postadress för
att genomföra kommunikationskampanjer (sms, e-post): telefonnummer, e-postadress
/ säljer inte dina personuppgifter, som därför endast används av nödvändighet eller för statistiska och analysändamål.

7.3 Rätt till tillgång, rättelse och invändning I enlighet med
gällande europeiska bestämmelser har användare av / följande rättigheter:

rätt till tillgång (artikel 15 RGPD) och rättelse (artikel 16 RGPD), uppdatering, fullständighet av användarnas uppgifter rätt till blockering eller radering av användarnas personuppgifter (artikel 17 RGPD), när de är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, inaktuella eller vars insamling, användning, kommunikation eller lagring är förbjuden
rätt att när som helst återkalla samtycke (artikel 13-2c RGPD) rätt att
begränsa behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 18 RGPD) rätt att
invända mot behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 21 RGPD)
rätt till portabilitet av uppgifter som tillhandahålls av användarna, när dessa uppgifter är föremål för automatiserad behandling baserad på deras samtycke eller på ett avtal (artikel 20 RGPD)
rätt att definiera ödet för användarnas uppgifter efter deras död och att välja till vem / ska kommunicera (eller inte) sina uppgifter till en tredje part som de tidigare har utsett
Så snart / blir medveten om en användares död och i avsaknad av instruktioner från dem, / åtar sig att förstöra sina uppgifter, såvida inte dess bevarande visar sig nödvändigt för bevisändamål eller för att uppfylla en laglig skyldighet.

Om Användaren vill veta hur / använder sina Personuppgifter, begära rättelse av dem eller motsätta sig deras behandling, kan Användaren kontakta / skriftligen på följande adress:

AWSEO – DPO, AWSEO
9 Chemin du gros chênes Auvergne-Rhône-Alpes Frankrike 01210 Lyon.
I detta fall måste användaren ange de personuppgifter som han/hon vill ska korrigeras, uppdateras eller raderas, och identifiera sig exakt med en kopia av en identitetshandling (identitetskort eller pass).

Begäran om radering av personuppgifter kommer att omfattas av de skyldigheter som åläggs / enligt lag, särskilt när det gäller lagring eller arkivering av dokument. Slutligen kan användare av / lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna, i synnerhet CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Förbud mot utlämnande av personuppgifter
/ åtar sig att inte behandla, vara värd för eller överföra den information som samlats in om sina kunder till ett land utanför Europeiska unionen eller erkänt som ”icke-adekvat” av Europeiska kommissionen utan att informera kunden i förväg. / är dock fri att välja sina tekniska och kommersiella underleverantörer förutsatt att de erbjuder tillräckliga garantier med avseende på kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

/ åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara informationens säkerhet och i synnerhet för att se till att den inte kommuniceras till obehöriga personer. Om en incident som påverkar integriteten eller sekretessen för kundens information uppmärksammas av /, måste den senare informera kunden så snart som möjligt och informera kunden om de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dessutom samlar / inte in några ”känsliga uppgifter”.

Användarens personuppgifter kan behandlas av / dotterbolag och underleverantörer (tjänsteleverantörer), uteslutande för att uppnå syftet med denna policy.

Inom gränserna för deras respektive ansvarsområden och för de syften som anges ovan är de viktigaste personerna som sannolikt kommer att ha tillgång till /s användares uppgifter våra kundtjänstagenter.

8. Anmälan av incidenter Trots våra bästa
ansträngningar är ingen metod för överföring via Internet och ingen metod för elektronisk lagring helt säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Om vi får kännedom om en säkerhetsöverträdelse kommer vi att meddela de berörda användarna så att de kan vidta lämpliga åtgärder. Våra rutiner för incidentrapportering tar hänsyn till våra rättsliga skyldigheter, både på nationell och europeisk nivå. Vi är fast beslutna att hålla våra kunder fullt informerade om alla frågor som rör säkerheten för deras konto och att förse dem med all information som krävs för att hjälpa dem att uppfylla sina egna lagstadgade rapporteringsskyldigheter.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen / publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, cederas eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om återköp av / och dess rättigheter skulle möjliggöra överföring av ovannämnda information till den möjliga köparen som i sin tur skulle hållas av samma skyldighet att bevara och modifiera uppgifterna med avseende på användaren av webbplatsen /.

Säkerhet
För att säkerställa säkerheten och sekretessen för personuppgifter och personliga hälsouppgifter använder / nätverk som skyddas av standardanordningar som brandväggar, pseudonymisering, kryptering och lösenord.

Vid behandling av personuppgifter vidtar / alla rimliga åtgärder för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

9. Hypertextlänkar, cookies och internettaggar
/-webbplatsen innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, som har upprättats med tillstånd från /. / har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på webbplatser som besöks på detta sätt och tar följaktligen inget ansvar i detta avseende.

Om du inte väljer att avaktivera cookies accepterar du att webbplatsen kan använda dem. Du kan avaktivera dessa cookies när som helst, kostnadsfritt, med hjälp av de avaktiveringsalternativ som erbjuds dig och beskrivs nedan, med tanke på att detta kan minska eller förhindra åtkomst till alla eller delar av de tjänster som erbjuds av webbplatsen
.

9.1. KAKOR
En ”cookie” är en liten informationsfil som skickas till användarens webbläsare och lagras på användarens terminal (t.ex. dator, smartphone) (nedan kallad ”cookies”). Denna fil innehåller information som Användarens domännamn, Användarens Internetleverantör, Användarens operativsystem samt datum och tid för åtkomst. Cookies kan inte på något sätt skada Användarens terminal.

/ kommer sannolikt att behandla information om användarens besök på webbplatsen, till exempel vilka sidor som besökts och vilka sökningar som gjorts. Denna information gör det möjligt för / att förbättra innehållet på webbplatsen och användarens surfupplevelse.

Eftersom cookies underlättar surfning och/eller tillhandahållande av tjänster som erbjuds av webbplatsen, kan användaren konfigurera sin webbläsare så att han/hon kan bestämma om han/hon vill acceptera dem eller inte, så att cookies lagras i terminalen eller, tvärtom, att de avvisas, antingen systematiskt eller beroende på avsändaren. Användaren kan också konfigurera sin webbläsarprogramvara så att de erbjuds möjligheten att acceptera eller vägra cookies från tid till annan, innan en cookie sannolikt kommer att registreras på deras terminal. / informerar användaren om att i detta fall kanske inte alla funktioner i deras webbläsarprogramvara är tillgängliga.

Om användaren vägrar lagring av cookies i sin terminal eller webbläsare, eller om användaren raderar de som lagras där, informeras användaren om att hans/hennes surfning och upplevelse på webbplatsen kan vara begränsad. Detta kan också vara fallet när / eller en av dess tjänsteleverantörer inte kan känna igen, för tekniska kompatibilitetsändamål, den typ av webbläsare som används av terminalen, språk- och visningsinställningarna eller det land från vilket terminalen verkar vara ansluten till Internet.

I tillämpliga fall frånsäger sig / allt ansvar för konsekvenserna kopplade till den försämrade driften av webbplatsen och alla tjänster som erbjuds av /, till följd av (i) användarens vägran av cookies (ii) omöjligheten för / att spara eller konsultera de cookies som är nödvändiga för deras drift på grund av användarens val. För hantering av cookies och användarens val är konfigurationen av varje webbläsare annorlunda. Detta beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som kommer att ange hur användaren kan ändra sina önskemål med avseende på cookies.

Användaren kan när som helst välja att uttrycka och ändra sina önskemål när det gäller cookies. / kan också anlita externa tjänsteleverantörer för att samla in och behandla den information som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen, genom att klicka på ikonerna för de sociala nätverken Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus som visas på / webbplatsen eller i dess mobilapplikation och om användaren har accepterat lagring av cookies genom att fortsätta att surfa på / webbplatsen eller mobilapplikationen, kan Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus också lagra cookies på dina terminaler (dator, surfplatta, mobiltelefon).

Dessa typer av cookies placeras endast på dina terminaler om du samtycker till dem genom att fortsätta att surfa på / Webbplatsen eller mobilapplikationen. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till / att placera denna typ av cookie.

Artikel 9.2. INTERNETBEACONS (”TAGS”)
/ kan ibland använda Internetbeacons (även kända som ”tags”, action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs och one-to-one GIFs) och distribuera dem via en partner som specialiserat sig på webbanalys som kan vara belägen (och därför lagra motsvarande information, inklusive användarens IP-adress) i ett främmande land.

Dessa beacons placeras både i onlineannonserna som gör det möjligt för Internetanvändare att komma åt webbplatsen och på de olika sidorna på webbplatsen.

Denna teknik gör det möjligt att utvärdera besökarnas svar på webbplatsen och effektiviteten i dess åtgärder (till exempel antalet gånger en sida öppnas och den information som konsulteras), samt användarens användning av denna webbplats.

Den externa tjänsteleverantören kan samla in information om besökare på webbplatsen och andra webbplatser med hjälp av dessa taggar, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för / och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion.
Alla tvister som rör användningen av / webbplatsen omfattas av fransk lag. Förutom i fall där lagen inte tillåter det, ges exklusiv jurisdiktion till de behöriga domstolarna i Lyon.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *