Varför kallas den franska flottan för den kungliga flottan?

Den franska arméns flottor är den berömda och stolta armén tack vare sina många framgångar på sjöstridsfälten, men också tack vare utvecklingen och prestandan hos deras formidabla krigsfartyg. Men varifrån fick de namnet Royal Navy? Vi kommer att prata om det i den här artikeln.

Du kan dra nytta av våra kampanjerbjudanden på våra militärkläder och -tillbehör (militärkeps, vikbar spade, militärväska …. ). De finns i vår webbshop.

.

 

militärhjälm

Den franska flottans födelse

De tidiga härskarna i Frankrike behövde inte ha med en flotta eller någon armé att göra eftersom rikets gränser ännu inte nådde fram till havets stränder.
Det var inte förrän långt senare, när Normandie och Poitou erövrades 1203, som territoriet utvidgades och nådde kusten. Kungligheterna beslutade då att skapa och bygga sin första militära marinarsenal i närheten av Rouen. Den franska flottan gjorde alltså sitt intåg på haven 1294, men det var ännu inte möjligt att tala om en sjöarmé som tillhörde kungen, eftersom dess besättningar varken var regelbundna eller permanenta.

Vissa militära kläder finns till salu i vår webbshop. Kom och ta reda på det

Användningen av utländska flottor

Frankrike hade ingen hamn i Medelhavet. Landet hade inte heller någon flotta värd att nämna, förutom några få, ofta dåligt underhållna fartyg. De franska härskarna var tvungna att tigga om hyra och låna fartyg från de venetianska och genuesiska republikerna. I händelse av krig var staten tvungen att närma sig privatpersoner. Belägringen av Monaco måste avbrytas, och de utländska flottorna som kom till hjälp för de nya amiraler som Saint Louis utsåg var avgörande för nationen.

De första nederlagen för den franska flottan

Under hundraårskriget kunde kung Philippe de Valois bara sätta emot Englands beväpnade flottstyrkor med en löjlig samling heterogena fartyg som den senare inte hade några problem med att upplösa. De efterföljande efterträdarna förstod då vikten och nyttan av att ha en kraftfull och talrik krigsflotta. Med kung Karl den Femte började man bygga upp en flotta med hjälp av tidens bästa sjöfartshantverkare som Jean de Vienne och andra sjöingenjörer.

Frankrikes kungliga flotta

Den franska kungliga
flottan
kom till makten med Richelieu gav slutligen Frankrike en riktig militär armé till sjöss som tillhörde staten och kungahuset. Så föddes den kungliga flottan, Ships and Sailors of the Sun King. Hans krigsflottor bestod då av ett fyrtiotal fartyg som var baserade i Brouage, Brest och hamnarna. Besättningarna bestod av sjömän som samlades med tvång i hamnarna, och detta rekryteringssätt kallades press. Officerskåren, som fortfarande var dåligt disciplinerad och oerhört oerfaren, var tvungen att förnyas inför varje militärt fälttåg. Den kungliga flottan bidrog dock till koloniala bosättningar och till kardinal de Richelieus strategiska visioner under en viktig period. År 1661 var den kungliga flottan begränsad till ett trettiotal dåligt utrustade och sjöodugliga fartyg på grund av Mazarins budgetnedskärningar 1660, som monopoliserade det franska kungadömets finanser på förpliktelser och landbaserade militära operationer som ansågs viktigare.

Mängden framför allt

I Frankrike, liksom i England, var målet tydligt: att säkerställa dominans på haven genom numerisk överlägsenhet. Byggandet av en verkligt fransk flotta var anmärkningsvärt, både för sin storlek och sin snabbhet. Från att till en början ha bestått av 31 enheter växte den till 123 år 1671. Men den plats som flottan fick i de monarkiska målen för detta årtionde förblev ganska blygsam. Ludvig XIV:s unga flotta var snart engagerad i formidabla operationer, som det andra anglo-holländska kriget, där den var allierad med den Förenade provinsen. Kriget kom för tidigt för att denna ”oförberedda” flotta skulle kunna stå upp mot en armé som Armada. Ett nederlag skulle snabbt bli en förödmjukelse för deras land och en katastrof med mänskliga och materiella förluster. Flottan genomgick inte en verkligt accelererande utveckling förrän Colbert satte fart.

Konstruktionen av Frankrikes kungliga flotta

Jean-Baptiste ColbertHan var statssekreterare med ansvar för finanser, konst, offentliga arbeten och flottan. Han tog till sig Richelieus idéer och skapade slutligen en riktig flotta. För att undvika att köpa utländska fartyg i händelse av krig beslutade Colbert att omorganisera hela tillverkningsprocessen, från ekodling till skeppsvarv. Han övervakade officiellt den kungliga flottan och flottan växte från 18 fartyg 1661 till 276 år 1683. Han tog också hand om personalen och införde ett klassystem som ersatte pressens tvångsrekrytering. Denna flotta förutsatte att det fanns välutrustade och klokt placerade hamnar och arsenaler. Dunkerque köptes från England och omvandlades, hamnarna i Brest och Toulon utvidgades och Rochefort skapades från grunden. Han inrättade också en kustbevakningskår för att försvara kusten, och flottan intog därmed en viktig plats i den kungliga politiken. Frankrike hade världens
största krigsflotta. Holland, Spanien och England måste nu räkna sin sjömakt. Tyvärr är en vacker och funktionell flotta dyr och utgifternas storlek skrämmer finansministeriets förvaltningar

Den kungliga flottans nedgång

I avsaknad av finanser försökte regenten förnya skeppsbyggandet och utveckla värdet av flottans kadrer. Men flottans svaghet gjorde det möjligt för honom att på sin höjd upprätthålla kontakten med kolonierna.Flottan, som hade gjort stora framsteg i sin uppbyggnad sedan 1694, höll sin nivå, vilket räckte för att vinna en slutgiltig seger tack vare den franska motståndarens tillbakagång. De skaffade sig fartyg av alla storlekar och avslutade kriget med unga enheter, till skillnad från fransmännen och holländarna. Fartygsbyggandet avstannade i takt med att effekterna av en åldrande flotta och förluster av förband ackumulerades.
Trots det
franska ledarskapets mod och uthållighet fortsätter nedgången och blir ännu tydligare. Följderna av förlusten av Indien, Kanada, Västindien, Louisiana och de senegalesiska handelsstationerna följer.

En bra användning av de få medel som fanns kvar

Förlusterna är kända i förstörelsen i Vigobukten av galjonerna och deras konvojkortege. Denna nedgång underlättade den anglo-portugisiska alliansen och därefter kapningen av flera franska konvojer på väg till Spanien. De allierade återfick övertaget i Medelhavet och tog tillfället i akt att fördriva Frankrikes sjöarméer. Flottan fick övertaget på detta område, som den inte skulle ge upp, men Royal Navy lyckades få ett avlyssningsuppdrag vid utgången av en konvoj som lämnade Engelska kanalen, vilket underlättade den första militära återhämtningen. Flottan gynnades också i Västindien och Karibiska havet av logistiska blockader som allvarligt påverkade den brittiska sjöfarten. Målet var inte längre att hävda sin överlägsenhet i ett avgörande och riskfyllt slag som skulle avsluta kriget, utan att fortsätta transportera rikedomar och trupper över långa avstånd och samtidigt kunna överraska den anglo-portugisiska fiendens konvojer och kolonier

 • Angrepp på
  fiendens handel
 • Angrepp på
  fiendens handel
 • Överraskningsattack på isolerade fartyg
  Överraskningsattacker mot isolerade
  fartyg

Medans marinen var tvungen att utföra uppdrag med många krigsfartyg som var mer eller mindre anpassade, utnyttjade Royal Navy denna strategi för att främja sin skeppsbyggnad genom att fokusera på styrka snarare än kvantitet. Frankrike utvecklade en ny typ av krigsfartyg för att bekämpa fiendens konvojer. Två 70-kanoners däck som sjösattes mellan 1705 och 1707, t.ex. Saint-Michel, med låga batterier på 36 kanoner, kompletterade artilleriet och kunde lätt ta sig an flottans fartyg. Deras snabbhet och uthållighet gjorde dem utom räckhåll för de största motståndarfartygen och gjorde det möjligt att sätta in dem utomlands.

Utbildning av sjöofficerare

Den snabba tillväxten av de franska militära arsenalerna kunde inte ensamma hålla jämna steg med orderingången. Klassystemet skapades för att förse flottan med besättningar för allt större fartyg. Utbildningen av marinpersonal inrättades och genomfördes i kungliga hydrografiska skolor. En kunglig förordning fastställde undervisningsämnen, rekrytering och de olika tjänsterna på fartygen. Flottan bestod av adelsmän, medan handelsflottan bestod av köpmän som var berättigade att bli extraofficerare i den kungliga flottan i krigstid.
Rekryteringen började mellan 12 och 15 års ålder som aspirant.

Varför den franska flottan kallas Royal Navy

Den kungliga flottans storhetstid

Från och med 1691 och framåt arbetade de kungliga arsenalerna för fullt, beställningarna till flottan var på en aldrig tidigare skådad nivå, flottans makt var på topp. Först till lands och sedan till sjöss, gjorde Ludvigs armé till och med sina egna allierade oroliga, som han gradvis förlorade. Frankrike lyckades tillverka 17 fartyg per år, en unik produktion i landets historia. Flottan består nu av 102 fartyg av första och andra rang.

Rangen: symboliserar antalet kanoner på fartyget.
Denna period var en rad konflikter som följdes av mer eller mindre långa vapenvilor och som ställde Plantagenet-dynastin mot Valois och genom dem kungariket England och kungariket Frankrike. Konflikterna med Spanien och England på 1500-talet ledde till många sjöstrider, men de franska kungarna nöjde sig med att bilda tillfälliga krigsflottor som upplöstes omedelbart efter vapenvila. Detta kostade dem ingenting, men det gav inte landet en solid politisk och territoriell bas. Den franska flottan kunde tillhandahålla stora koncentrationer av fartyg och män, men den fungerade bara i plötsliga utbrott och försvann nästan lika snabbt som den dök upp. Vid en tidpunkt då Frankrikes kungar fokuserade på sina internationella och kontinentala problem utrustade sig Spanien, 1500-talets sjöfartsjätte, med en stark flotta och en lika stark sjöfartsadministration. England som för honom är utrustad, i mitten av århundradet  baser som senare kommer att bli Royal Navy. Religionskriget mot protestanterna rasade och de första amiralerna kämpade främst på land. De flesta av de normandiska sjömännen var protestanter och La Rochelle etablerade sig som en stor sjöfartsstad, nästan oberoende av Frankrike. Kustregionerna påverkades mest av reformationen, men dessa franska kuster övergavs i stort sett och kungen hade bara ett krigsfartyg kvar. Under samma period då den franska flottan minskade, stod England och dess fartyg emot Spaniens oövervinneliga armada. Det
skulle dröja till nästa århundrade, med Richelieu och Colbert, innan Frankrike fick en permanent flotta med en ordentlig administration, arsenaler och budgetar.

Det
holländska kriget

Den begynnande fransk-engelska alliansen 1670 ledde till det holländska kriget. Kungens instruktioner var att samarbeta så harmoniskt som möjligt med den engelska bundsförvanten samtidigt som man skulle visa sig vara lika eller överlägsen den i fråga om flottvärde. Den fransk-engelska arméns numeriska överlägsenhet skulle göra det möjligt för den att krossa fienden, som skulle tvingas till strid med hjälp av de engelska och franska militära sjöstridskrafterna. Medan Colbert och hans män noggrant förberedde ankarplatsen och förnödenheterna, hade man i England inte planerat något för att lyckas med detta krig. Den fransk-engelska ansträngningen gick förlorad på grund av Vilhelm av Oranges motstånd och skicklighet. Engelsmännen drog sig slutligen tillbaka från slaget och lämnade Ludvigs flotta ensam mot en formidabel och envis motståndare.

Engelsmännen
drog sig slutligen tillbaka från slaget och lämnade Ludvigs flotta ensam mot en formidabel och envis motståndare.
 Sjuårskriget: ett sjökrig på alla hav

Sedan England gick i krig mot Spanien attackerade spanska kapare den brittiska oceanhandeln i Västindien. Mer än 107 engelska handelsfartyg togs tillfånga, vilket tvingade det engelska amiralitetet att organisera konvojer och ägna en stor del av sina flottstyrkor åt att eskortera handelsfartyg. I samband med kriget mot Frankrike satte rederier från London, Liverpool, Bristol, Jersey och Guernsey 64 fartyg i sjön i september 1744.

Den franska flottans politik för utlandsinsatser

Slaget vid Shipu

Det fransk-kinesiska kriget var en sjöstrid som ägde rum natten mellan den 14 och 15 februari 1885, i combat of Shipu. Detta slag visar på de franska sjömännens vilja att vinna och mod. Den franska flottans Fjärran Östern-skvadron under ledning av amiral Amédée Courbet förstörde större delen av det kinesiska kejsardömets flotta. Kina hade bara tre moderna, snabba tysktillverkade kryssare och två långsamma fregatter. Amiralen, som fick veta att fartygen hade seglat, beslöt att förfölja dem till en vik och beslöt att anfalla. De började avfyra sina torpeder mot fregatterna som träffades, besvarade elden med alla sina kanoner men träffade den allierade fregatten, förstörde varandra och sjönk.

Slaget om Hanoi

Efter fransmännens bombning av Haiphong beslutade presidenten för Demokratiska republiken Vietnam att inleda en offensiv för att befria staden Hanoi. Ho Chi Minh uppmanar alla vietnameser att resa sig mot den franska närvaron. Från början av upproret massakrerades fransmännen och husen plundrades under mer än en vecka. Staden bombades fullständigt av franskt artilleri och armén sattes sedan in för att genomföra husrannsakningar efter eventuella Vietminh-ledare. Förenta staterna, som var oroade över händelsen, planerade att överväga en folkomröstning om självständighet, men projektet övergavs omedelbart på grund av den franska unionens och Vietminhs vägran och ledde slutligen till att ett fredsavtal undertecknades.

Det franska protektoratet Annam

Annam, som ligger i
mitten av dagens Vietnam, är ett territorium som står under Frankrikes beskydd  efter ett första fördrag som undertecknades 1883. Det vietnamesiska territoriet delades senare upp i tre, med hänsyn till det av Frankrike annekterade Cochinchina.

Erövringen av Tunisien

När erövringen av Algeriet hade
slutförts genom att
storkabylien hade underkuvats 1857 verkade det legitimt för den franska armén och flottan i Algeriet att fortsätta sin framryckning över gränsen mellan Tunis och Alger. Landet stod då under det osmanska rikets dominans. Frankrike använde det ekonomiska vapnet för att få en dominerande ställning i Tunisien. Ekonomin påverkades av en rad torkor och av att västliga flottor inte längre deltog i tävlingen. Slutligen kontrollerade tunisierna knappt sin utrikeshandel och textilindustrin gick i konkurs. Frankrikes erövring av Tunisien ägde rum 1881 och ett protektorat upprättades efter upproren.

Den franska revolutionen och kungahusets omvälvning

Den franska revolutionen var en period av djupgående sociala och politiska omvälvningar för Frankrike, dess kolonier och Europa som helhet. Revolutionen 1789 splittrade den kungliga flottan helt och hållet, eftersom många erfarna officerare, främst adelsmän, emigrerade. Striderna, som kostade stora förluster, var framgångsrika och säkrade att en värdefull konvoj kom in i Brest. Denna splittring inom flottan och dess officerare fick återverkningar ända in i imperiet. Trots detta vann flottan Nelsons seger vid Aboukir och senare segern i sjuårskriget. Trots de kraftfulla medel som stod till hans förfogande vägrade Napoleon, liksom Ludvig XIV, att förstöra den brittiska arméns sjömakt och stödde istället ett obevekligt handelskrig. Alger-expeditionen 1830 visade att den kungliga flottan var ett av de mest effektiva instrumenten i den franska politiken. För första gången i sin historia, under ett och ett halvt sekel, kämpade franska och engelska sjömän sida vid sida.

Den franska kungliga flottans utveckling och förnyelse

Seglingstävlingen för att upptäcka nya kontinenter fick franska sjömän att söka sig till Stilla havet och de nådde den antarktiska kontinenten 1840. Stora skeppsbyggare och mariningenjörer, som Augustin Normand och Dupuy de Lôme, ledde flottan till en grundläggande förnyelse av sina krigsflottor. Dupuy de Lôme, som hade studerat järnbyggnation i England, utvecklade en ny typ av fartyg: slagskeppet. Under de följande fem åren skulle en ny typ av krigsfartyg födas. De första slagskeppen, som Gloire och Redoubtable, gav den franska flottan ett utmärkt tekniskt framsteg och gav Napoleon sin tids mest moderna krigsflotta. Konstruktionen omfattade olika ståltjocklekar beroende på fartygets specifikationer, vilket minskade djupgåendet. Frankrike var det första fartyget i världen som använde stål som huvudmaterial och som hade ett centralt artilleribatteri i stället för de traditionella bredsidorna. Jämfört med järn har stål en större strukturell styrka för en lättare vikt, och Frankrike var det första landet som tillverkade det industriellt. I Le Redoutable förblev dock fartygets yttre skrov av smidesjärn på grund av dess komplicerade former, defekter i stålplåtarna och osäkerhet om det nya materialets beteende i havsvatten.

Flygplanets utveckling i Royal Navy

Den franska sjöflygets utveckling börjar. En kommission utsågs för att undersöka förutsättningarna för användning av flygplan i flottan och ledde till inrättandet av en central flygteknisk tjänst för sjöfarten. Det nya vapnet visade sig vara effektivt och användes främst för utforskningsuppdrag, endast mot ubåtar, skydd och bombning.

Varför den franska flottan kallas Royal

De framgångsrika politiska och militära målen för Ludvig XIV:s flotta

Flottan kunde inte alltid utföra sina uppdrag. Den franska statssekreteraren och kungen själv hade inte alltid samma förväntningar på denna marina väpnade styrka. Under Colbert byggdes det, med kvantitet framför kvalitet, och det var förståeligt nog utsatt för fiendemakternas problem. Frankrike befann sig ensamt i en demografisk och ekonomisk prövning som tvingade landet att släppa sin hårt förvärvade militära numeriska överlägsenhet och lära sig att bygga upp en kraftfull och skicklig sjöfartstrupp av hög kvalitet med en mindre budget. Sedan visade dess snabba nedgång under 1700-talet att den var kapabel att slå tillbaka  mot fienden, visserligen med grace, privata kapitaltillskott och med att uppfylla aldrig tidigare ställda krav, men därefter med tillräckliga enheter. Att jämföra de franska och engelska marinarméerna skulle vara att bortse från den kungliga flottans sjömännens uthållighet. Armadan segrade inte på grund av någon numerisk överlägsenhet hos den engelska nationen eller regimen, utan på grund av att den franska rivalen var utmattad. Ett konfliktkrig i global skala löses inte på en gång, och nederlagen är många. Två mycket långa krig 1697 och 1713 slutade slutligen med fredsavtal mellan Frankrike och dess många motståndare. För mer innehåll, och om du letar efter artiklar och militära tillbehör, besök vår Surplus-Militaires shop. 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *