Vad är ett stridsförband?

Arméens operationer bygger på stridens dynamik och dess beståndsdelar: manöver, eldkraft, skydd och ledarskap. En skicklig kombination av dessa fyra element vid rätt tidpunkt och på rätt plats kommer att besegra fienden. De väpnade styrkorna är välutbildade och beredda att reagera på naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan när som helst, var som helst i landet eller i världen. Informationen i det här dokumentet är en översikt över stridsenheten. Den ger även civila personer, i synnerhet civilister, en grundläggande förståelse för det unika livet och kulturen inom militären. På vår webbplats hittar du en rad militära tillbehör som till exempel militärkrage för män.

Bonnet-militaire

Om en
stridsenhet

En teori om en stridsenhet måste vara en förlängning av den fysiska och biologiska vetenskapen. När den mänskliga faktorn tas bort måste kommandot uppträda som kroppsliga system. Till detta kommer mänskliga krafter. Definitioner och deskriptorer måste koppla välkända termer från enhets- eller gruppteori till stridsteori och vice versa.

Här är ett exempel  stridskraft, dvs. ett tvång som åläggs en fiende, har av vissa författare betraktats som en analogi till fysisk kraft.

Den teori som presenteras här hävdar att den kämpande gruppen inte är en analogi utan ett verkligt fenomen.

Vi vet att den är verklig eftersom dess effekter, precis som fysiska krafter, kan observeras. Men dess effekter är rikare än dess fysiska krafter eftersom de verkar på både människor och maskiner. Den kamp som den ena sidan utövar mot den andra under en strid har fysiska konsekvenser. Det är därför som militär personal alltid tvingas bära överlevnadsutrustning. Men konsekvenserna är också mentala och andliga.

Vi vet detta eftersom vi ser inte bara förluster utan också rädsla och demoralisering bland soldater under tung eldgivning.

I
stridsgruppen används
dock
begreppet styrka för att hänvisa till en organiserad grupp som kan bekämpa en fiende.

Vad är de olika stridsenheterna?

Stridsgruppen består av 10 grundläggande enhetstyper. Soldater som tjänstgör i en viss typ av enhet kan tjänstgöra i många olika grenar, använda olika typer av fordon och vapen och ha en mängd olika grader. Typ är mer eller mindre en komponentbeteckning. Här är de 10 grundläggande typerna för närvarande:

 • Armé
 • Korps
 • Division
 • Brigad
 • Regement
 • .

 • Battalion
 • Kompani
 • Peloton och grupp
 • Sektion
 • Team
c-est-quoi-one-unite-de-combat

Armé

I dag har en armé i ett franskt land mellan 10 000 och 30 000 soldater. I vilket fall som helst är detta den bredaste tekniska formen av ’enheter i armén och beroende på uppdrag och omfattning kan de vara av mycket olika storlek. Arméförband kan dessutom bestå av olika typer av styrkor med mycket olika ansvarsområden. Till skillnad från
tidigare är utnämningen mer administrativ än tidigare.

För detta tilldelas stridskommandon ett fördefinierat geografiskt område. Därefter ingår styrkor som står under det geografiska befälets operativa kontroll i denna arméenhet.

Armékår

Harmékåren är den
största taktiska enheten i ett lands armé.
Den ansvarar också för att omsätta strategiska mål i taktiska order. Den synkroniserar taktiska operationer, inklusive manövrer, marinkanoneld, artilleri och dess stridsunderstödjande åtgärder. Den grupperar dessa operationer på slagfältet. Varje kår består av två till fem divisioner och specialiserade brigader beroende på uppdraget. I allmänhet är det en enhet som leds av officerare med rang av generallöjtnant eller trestjärnig general.

I den nuvarande armékonfigurationen finns det bara fyra aktiva kårer:

 • I kår
 • III kår
 • V kår
 • V kår
 • I
  kår I
 • Korps III
 • Korps V
 • XVIII luftburna kåren

Division

Division/h3>

Integreringen av
pansarförband i arméns infanteridivisioner i Frankrike har historiskt sett varit grundläggande för infanteridivisionernas framgång i strid. Divisioner genomför viktiga taktiska operationer för kåren och kan genomföra strider och långvariga strider.
Divisionerna kan ha specialiteter som lätt infanteri, pansarinfanteri eller mekaniserat infanteri, fallskärmsjägare och
luftangrepp

För närvarande är ingen av arméns stridsvagnsbataljoner eller mekaniserade infanteribataljoner organiserade eller utbildade för att direkt stödja arméns lätta infanteri, luftangrepps- eller luftlandsättningsdivisioner.

För närvarande måste 10:e bergsdivisionen, 25:e infanteridivisionen, 101:a luftlandsättningsdivisionen och 82:a luftlandsättningsdivisionen få pansarstöd från arméns pansardivisioner eller mekaniserade infanteridivisioner.

Brigad

Brigaden har varit en viktig del av arméerna i Frankrike ända sedan den första brigaden av frivilliga koloniala milismän skapades under befäl av en general. Brigaderna var viktiga kombinerade vapenorganisationer i den kontinentala armén. De var grundläggande komponenter i konfedererade och unionsarméer under inbördeskriget.

Under större delen av militärhistorien var brigaden en tillfällig organisation för oförutsedda händelser i krigstid och den första befälsnivån som leddes av generalofficerare. På 1900-talet var den den grundläggande taktiska enheten i skyttegravskriget under första världskriget. Under andra världskriget försvann det dock praktiskt taget, även om organisationer som pansardivisionen skapades.

Regementet

Regementet är ett militärt luftburet infanteriregemente. Den första bataljonen är

Det är permanent under ledning av chefen för specialstyrkorna inom

Special Forces Support Group. De
andra bataljonerna utgör arméns infanterikomponent.

Militära infanteriregementet har inte slagits samman med någon annan enhet sedan andra världskrigets slut. Den gör det möjligt att med kort varsel sätta in en infanteristyrka under de mest krävande omständigheterna. Den
är
därför
utbildad och redo att leda arméns s snabba insatsförmåga.

c-is-a-combat-unit

Bataljon

En bataljon består av tre skyttekompanier, ett stridsstödskompani och ett högkvarterskompani. Battalioner kombinerar ofta kompanier med olika stridsspecialiteter för att ta sig an uppgifter. De har till uppgift att bekämpa alla fiende styrkor som de kan se och angripa. Detta är ett område som sträcker sig från mindre än 100 meter i skogar, stadsområden och annan smal terräng till cirka tre till fyra kilometer från bataljonens direkta och indirekta räckvidd.

Infanteribataljonen rekommenderade en framtida bataljon som är utformad för att vara lättare, mer manövrerbar och med ett förbättrat lednings- och kontrollsystem.

Company

En kompanichef har ett heligt uppdrag: en soldats liv, demän och kvinnor som han kan komma att leda i strid. Det finns inget större förtroende som folket kan ge än personligt ansvar för sina söners och döttrars liv….

Den kompanichefen är, om den lyckas, den mest skyddande och personligen tillfredsställande position som armén kan erbjuda.

Den gör det möjligt för unga officerare att skaffa sig grundläggande kunskap, erfarenhet och en känsla av förmåga under hela sin militära karriär.

En framgångsrik kompanichef är en förutsättning för senare framgång i armén.

Platoon and Squad

Infantry rifle platoons and squads är optimerade för att utföra offensiva, defensiva och stabilitetsstödsuppdrag.
Infanteristskytteplutonen
och
plutonen
kan förläggas över hela världen och genomföra enhetliga markoperationer.

Infanteristskytteplutonen och dess plutoner kan organiseras som en enskild uppgift eller som en kombinerad arméstyrka, beroende på METT-TC. Deras effektivitet förstärks av synergieffekterna av de kombinerade vapnen. Placeringen av en infanteriplaton och en grupp som en kombinerad vapenstyrka kan utnyttja styrkorna hos gruppens delar och samtidigt minimera deras begränsningar.

Sektion

Sektioner är enheter i ett lands armé som kan jämföras med grupperna. De kan bestå av mellan 6 och 20 soldater. Två eller flera sektioner bildar en pluton. Historiskt sett leddes en pluton av en sergeant som assisterades av en eller två korpraler och bestod av mellan 12 och 24 soldater. Med två sektioner i en pluton leder plutonchefen den ena sektionen och plutonsergeanten den andra. I artilleri grenar är en sektion vanligtvis större än vanliga grupperingar och leds av en sergeant.

Utrustning

Utrustning är en viktig del av armén. Armén kan inte utföra uppdrag utan team. För att få ut det mesta av ett team måste det vara sammanhängande och effektivt. Att utveckla ett team kräver arbete och tid. När teamet väl har uppnått en hög grad av sammanhållning är det viktigt att upprätthålla den under hela teamets livstid. Det är viktigt att ha verktyg och tekniker för att bedöma teamets prestationer

Om man har exakta bedömningar av teamet, dess enskilda medlemmar och dess ledare kan teamet veta vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Vilka funktioner har ett militärt stridsförband?

Kommendanten använder sig av en mängd olika stridsskapelser för att bygga upp och upprätthålla stridskraft. Han måste integrera och samordna dessa funktioner för att uppnå de önskade effekterna på slagfältet. Stridsfunktionerna är.

 • Manoeuvre.
 • Fyrunderstöd.
 • Mobilitet och överlevnadsförmåga
 • Luftförsvar.
 • Kampledning.

Funktionerna Combat Group är verktyg för att beskriva funktioner på slagfältet. Dessa operativa system bör inte förväxlas med grenar eller sponsorer av de väpnade styrkorna.

Trots den
välkända grenorienterade terminologin för dessa sju funktioner omfattar var och en av dem aktiviteter som utförs av många delar av styrkan. De olika platsverksamheterna inom styrkan ansvarar för att utföra funktioner i genomförandet av tilldelade uppdrag.

Vad är principerna för en krigsstrid?

Principerna för en krigsstrid fungerar som en vägledning för dess styrkor. Dessa principer har stått sig väl genom tid, analys och praktik. Principerna för en kamp är bland annat följande:

 • Mål
 • Kraftbesparing
 • Manöver.
 • Enhetligt befäl.
 • Säkerhet.
 • Enkelhet.

Det är avgörande och uppnåeliga mål som står i
centrum för varje militär operation. Ledarna fortsätter att inse den avgörande betydelsen av klart definierade mål, även om förhållandena på slagfältet förändras i takt med att fienden använder massförstörelsevapen. Chefen och staben förbättrar sin förståelse för tilldelade uppdrag genom att föreställa sig olika handlingsalternativ. Alternativa scenarier, inklusive NBC-förhållanden, införlivas i krigsspelet för att säkerställa att kritiska oförutsedda händelser beaktas.

c-is-what-a-fight-unit

Bör kvinnor tillåtas strida?

Motståndarna till att
låta kvinnor delta i strider fruktar att de kommer att underminera stridseffektiviteten. De fruktar att enheterna blir fysiskt svagare och att sammanhållningen undergrävs av sexuella relationer mellan medlemmarna. Detta är allvarliga farhågor, men i själva verket kan kvinnors medlemskap främja den västerländska styrkans professionalism. I stället för att utesluta människor på grund av vilka de är bör alla kandidater genomgå samma rigorösa tester. I dessa tester bedöms hur effektiva de väpnade styrkorna är och vad de kan göra. Jämställdhetsintegrering kräver att västerländska arméer utvärderar individer och enheter på en rent professionell och performativ grund.

På detta sätt kan en framgångsrik introduktion av kvinnor förbättra stridsvapnens effektivitet. Om normerna är de verkliga kritikerna av inkludering måste de tillämpas universellt och rigoröst.

Om man räknar med kritikerna, om de tillämpas korrekt, kommer kvinnors anslutning till strid sannolikt att förbättra deras stridseffektivitet, snarare än att minska den.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *