Vem för befäl över en bataljon?

Att vara en del av armén handlar inte bara om att bära en ranger, äkta cmilitärstrumpor och en fin militärt taktiskt bälte, det handlar om att tillhöra en militär kår. Och det är just det, Bataljonen är en militär enhet, den största enheten. Det är den största typen av förband i den franska armén. Den har olika grenar, inklusive kavalleri, infanteri, ingenjörstrupper och lätt kavalleri (även om det senare redan är en armé men inte en del av det organisatoriska systemet). Man kan därför säga att bataljonen är den viktigaste enheten i den franska armén. De politiska myndigheterna vill att vårt land ska öva på att utveckla denna enhet, som är fantastiskt anpassad till alla typer av situationer som kan uppstå i alla sammansatta kårer och som kan användas särskilt för att stödja farliga uppdrag. Vem för befäl över en bataljon? Det är en fråga som ofta ställs. Vad ingen vet: Ingen vet vem som för befälet över en bataljon. En bataljon står under befäl av sergeanten, som leder den genom ett kavallerikompani. Officerarna har sina egna sektioner och var och en har sin egen personliga armé (infanteriofficerare). Bataljonschefen är chef för en militär enhet. Han ansvarar för att se till att alla aspekter av enheten drivs effektivt, ändamålsenligt och professionellt. Oroa dig inte, i den här guiden kommer vi att hjälpa dig att bättre förstå den militära världen. Gillade du den här översikten? Utan vidare, läs vidare.

cagoules militaires

Majoren för bataljonens befäl.

Bataljonen är namnet på ett förband i Frankrike. Dessa enheter leds av en bataljonskapten (major). De bidrar till en smidig av en militär operation. Ett kompani består av cirka 100 man, beroende på dess storlek och funktion. Vem för befäl över en bataljon? Tja, det beror på vem du frågar. Svaret på den frågan är faktiskt ganska enkelt: den som har ansvaret för enheten. Det finns många sätt att utse en befälhavare, men ett av de vanligaste är att bli rekommenderad av en vän eller släkting (vanligtvis en officer). Om du är intresserad av strid är det bäst att hitta en befälhavare som har erfarenhet av strider och att vinna krig. Brigadens befälhavare kallas för ”kommendör”. Han tar emot order från sina högre officerare eller politiska ledare. Befälhavaren kontrollerar också sina enheter genom strikt disciplin och militär lag.

Ja, en bataljon var den vanligaste infanterienheten, och den leddes vanligtvis av en major som hade förste och andre löjtnanten under sig.
Det övergripande befälet över en bataljon innehades av chefen för hela divisionen. I vissa fall kunde dock chefen för en division få befälet över en ny division och skulle därför också ta befälet över dess bataljoner. Mina kära läsare, svaret är enkelt: den högst rankade officeren i enheten. Befälhavaren är ansvarig för att se till att alla hans män är utbildade och redo att utföra sina uppgifter. Om de inte gör det kan de förvänta sig att hållas ansvariga för eventuella fel eller problem som uppstår.

who-commands-battalion

1914 hade varje kompani 3 officerare

Den franska armén bestod av flera olika grenar och grader. Översten, som förde befäl över de modiga bataljonerna, var en av de mäktigaste officerarna i den franska armén. Han ansvarar för att bygga upp och leda sina trupper på slagfältet.

 • Obersten kommenderar överstarna i de modiga bataljonerna, översten bär två stjärnor på sina epauletter, en stjärna för varje modig bataljon som han kommenderar. Han för befäl över sin tapperhetsbataljon. Översten kallas också ”ledaren för de tappra soldaterna”. Hans ställföreträdande befälhavare är en namngiven major. Denna officer är också känd som divisionsgeneral eftersom han för befäl över en av de modiga brigaderna. Den tredje befälhavaren är en namngiven överstelöjtnant, som för befäl över en av brigadens tidigare enheter. Den sista befälhavaren är en utnämnd brigadgeneral. Denna officer för befäl över en av divisionens gamla enheter
 • Generalen för befäl över generalerna i de gamla brigaderna. Den gamla brigadgeneralen för befäl över brigader med veteransoldater som har sett många strider. Förutom
  att vara en utmärkt militär ledare kommer han också att ansvara för att utbilda nya rekryter och förbereda dem för strid.
 • Marskalken kommenderar marskalkerna i stora divisioner. Dessa män anses vara bland de bästa generalerna i hela Frankrike! De är experter på att leda stora arméer i strid och se till att alla deras män är redo att strida när det är dags för dem att göra det

Bataljonschefens namn

Bataljonschefen kallas kompanichef och är chef för ett kompani. Kompaniet är den minsta militära enheten i en bataljon och består av två plutoner och en högkvarterssektion.

 • Kompanichefen är ansvarig för allt som händer i hans pluton, inklusive övervakning av utbildning, underhåll och reparation av utrustning, personalhantering och så vidare. Han måste också se till att hans soldater är säkra när de är i tjänst.
 • Kompanichefens jobb är att se till att varje medlem i hans pluton vet vad han behöver göra för att utföra sina uppgifter som soldat i armén på rätt sätt.
  Han måste också se till att alla har vad de behöver innan de går till jobbet varje dag (eller efter att de kommer hem från jobbet varje dag).
 • Bataljonschefens namn är inte viktigt i det militära livet. Han agerar som befälhavare för en hel enhet, inte som en enskild individ. Hans position baseras vanligtvis på hans egen önskan att leda sina män, snarare än hans professionella eller administrativa färdigheter.
who-commands-battalion

Bataljonschefens ansvar

Bataljonschefer är ansvariga för truppernas organisation och komfort. De beslutar om allt som rör truppernas moral, såsom mat, sjukvård och hygien, samt disciplin. Bataljonschefen är ledare för en bataljon. Han är ansvarig för handlingar och beslut av all personal som tjänstgör under hans befäl. Befattningen har ingen officiell rang, men kräver senioritet gentemot alla andra underofficerare, befäl och officerare, samt gentemot verkställande officerare.

 • För att lyckas måste du ha bra ledarskap. Du kan inte bara säga ”gå och gör det här” och förvänta dig att dina trupper ska lyssna. Det första steget är att ta reda på vilka dina soldater är, vad de är kapabla till och vad de inte är kapabla till. Sedan måste du bestämma hur du bäst ska använda dem i kriget: är de bättre på att ge underrättelser än att resa långa sträckor? Kan de användas som arbetskraft? Och som spioner för andra länder?
 • När du har identifierat soldaternas styrkor och svagheter kan du börja planera därefter.
  Det är viktigt att upprätthålla en god moral bland dem som tjänstgör under ditt befäl. Om någon känner att de behandlas orättvist eller inte har tillräckligt med ledighet för att njuta av livet innan de går tillbaka i strid, kanske de lämnar dig tidigare än väntat.
 • Du måste också se till att alla soldater är ordentligt utbildade för sina jobb, så att de inte slösar tid på att lära sig saker som aldrig kommer att vara användbara i krig (till exempel om alla dina soldater vet hur artilleri fungerar, men ingen av dem har någon erfarenhet av vapen).
 • Han är en mycket kompetent och intelligent officer som vet vad han ska göra i varje situation. Hans röst inger respekt eftersom han talar med auktoritet och andra lyssnar på honom eftersom han är en bra ledare som alltid ger order som följs i en svår situation.
who-commands-battalion

Strategier under krig

I början av ett krig måste befälhavare ofta välja mellan flera strategier:

 • Koncentrera alla resurser på en enda front och försök att krossa fienden med hjälp av rena siffror. Denna taktik är känd som en ”all-out assault”. Koncentrera styrkorna till ett område och försök att trötta ut fienden genom utnötning. Denna taktik är känd som ”defensiv utnötning”.
 • Bataljonen kommer att förflyttas till frontlinjen när kriget har börjat. Bataljonscheferna måste se till att de är på sina poster och redo att strida när det är dags. Bataljonen kommer inte att skicka ut spejare under denna period, eftersom de inte behöver dem ännu. De kan bara skicka ut spejare efter att ha fått order från sina överordnade.
 • Bataljoner bestod vanligtvis av 4 kompanier. Bataljonen var den största enheten i armén och bestod av fyra kompanier. Varje kompani fördes av en kapten och varje kompani skulle ha fem officerare, inklusive en överstelöjtnant och två majorer. Översten förde befäl över först två bataljoner och sedan två regementen under kriget.
 • Om en bataljon skickades ut i strid under kriget bestod den av fyra kompanier. Detta för att varje kompani skulle ha olika uppdrag för bataljonen. Översten (eller bataljonschefen) förde under kriget befäl över först två bataljoner och sedan två regementen.
 • Översten förde under kriget befäl över först 2 bataljoner och sedan 2 regementen.

Ikoner som markerade bataljonernas historia

Bataljonen kommenderades av följande personer:

 • Oberst Alexander Shorin, en högt kvalificerad veteran från det rysk-japanska kriget och mottagare av Röda fanans orden. Han är känd för sitt strategiska tänkande och sin vilja att riskera livet i strid.
 • Kapten Vladimir Kornejev var också en erfaren veteran från det rysk-japanska kriget samt mottagare av St George-orden. Han var mycket aktiv i försvaret av Stalingrad och såg betydande insatser under försvaret mot tyska styrkor.
 • Kapten Ilya Nesterov tjänstgjorde i armén före andra världskriget och skadades under det kriget.
  Efter att ha återhämtat sig från sina skador anmälde han sig som frivillig för att tjänstgöra i Kina under andra världskriget och befordrades till officer under flera år innan han fick befälet över bataljonen av Stalin själv.

who-command-bataillon

Vad är ett regemente?

Syftet med den här artikeln var att ge läsaren en gedigen grundkunskap om vad ett regemente är och hur det används i den franska armén. Den syftar också till att besvara frågan: vem för befäl över bataljonen? Genom att förstå de roller som varje gren spelar i bataljonen blir det lättare att avgöra vem som egentligen för befälet. Ett regemente är en stor truppenhet som leds av en överste.

Ett regemente är en variabel militär enhet

Ett regemente försörjer och utbildar infanteristerna i en bataljon, som leds av en överstelöjtnant.

 • Regementet är sammansatt av tre bataljoner, eller tre regementen.
 • Ett regemente är en militär organisation som består av två eller flera bataljoner, vanligtvis under befäl av en överste eller överstelöjtnant, och vanligtvis med andra stödelement, såsom artilleri och ingenjörspersonal.

 Ett regementes sammansättning

För att veta hur en bataljon är sammansatt måste vi ta hänsyn till flera faktorer : I USA har styrkorna i militärtjänst är indelade i ”regementen”, i andra länder kallas de i allmänhet ”brigader”, men jag ska låta dig bilda dig en egen uppfattning.  Och det beror på vilket land som använder detta regemente,i modern tid har man hittat en mängd olika namn för dessa enheter, det kan till och med kallas ”stridsgrupp” eller ”ingenjörsgrupp”. Ur denna synvinkel är det uppenbart att antalet män i en enhet varierar från nation till nation.

 • Under de första åren av andra världskriget bestod ett regemente av 800 till 900 man. Det antalet sjönk kraftigt 1940, när den tyska armén förberedde sig för Operation Barbarossa. Och även då hade många regementen bara omkring 1 100 man.
 • Den medelstora bataljonen var omkring 1 100 man och var avsedd att strida i skogen eller mot andra infanterienheter. Den kunde också användas som reservenhet vid behov.
 • De händelser där brittiska styrkor stred mot tyskarna under andra världskriget organiserades av general Alan Brooke; som förde befäl över trupper och levererade totalt 780 officerare och 85.400 soldater, vilket är hälften av hela den brittiska armén 1939-1940; vilket innebär att din siffra på 1250 man inte är helt korrekt och egentligen borde vara närmare 1400-1500 man
 • Ett regementes sammansättning definieras av antalet soldater som det för befäl över. Förhållandet mellan officerare och soldater varierar beroende på landets armédoktrin: 1 officer på 10 man, 1 officer på 12 man, en officer på 14 man, och så vidare. Generellt gäller att ju fler personer en enhet har, desto större är den och desto mer kräver den i form av förnödenheter och underhåll. Om man lägger till siffrorna ovan kan 30000 medlemmar vara ett sätt att beskriva de många brigader av soldater som kämpade för Frankrike 1870 för att få slut på det preussiska styret i Europa
 • ./li>

Jag vet att den här artikeln var lite utspridd, men den var mycket nödvändig för den information som gavs. Till exempel skulle det inte ha fallit mig in att sätta de interna intermuskulära och artikulära membranen i en mening, men det är så mycket vettigt att tänka på dem som separata saker (och det är de faktiskt). Jag tycker att den här bloggen är mycket användbar, eftersom artiklar som den här hjälper dig att förbättra ditt ordförråd och hur du använder ord. Vem vet, kanske någon kommer att läsa den här artikeln och bli inspirerad. Allt prat om brigader och bataljoner fick mig att fundera på om vem som för befälet över en bataljon. Så jag bestämde mig för att göra lite efterforskningar och tänkte dela med mig av det jag kommit fram till: Vem för befälet över bataljonen? Den här guiden är ganska djupgående, så du kanske tycker att den är användbar och nödvändig i ditt liv.

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *