Har Nato en armé?

Nato Response Force (NRF) är en multinationell styrka med hög beredskap och den senaste tekniken, som kombinerar element från land-, luft- och sjöfartsmyndigheter och specialoperationsstyrkor (SOF) som alliansen snabbt kan sätta in varhelst det behövs. Även om den personal som tjänstgör inom ramen för en NATO-strategi ofta kollektivt kallas ”NATO-myndigheter”, är de i strikt mening multinationella myndigheter som tillhandahålls av de deltagande länderna i alliansen och, i vissa fall, av partnerländer eller andra länder. Alliansens avskräckande hållning, som bygger på en lämplig blandning av kärnvapen och konventionell kapacitet, förblir ett centralt inslag i Natos övergripande strategi. Denna hållning motsvarar alliansens åtagande i fråga om rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning.

Varierande militära produkter (taktisk militär väska, överlevnad sol laddare, …) är till salu på vår Surplus-Militaires. Kom och upptäck och dra nytta av våra kampanjerbjudanden!  

Introduktion till Natos väpnade styrkor

Som permanenta myndigheter har Nato ett antal aktiva befogenheter som bidrar, på permanent basis, till det kollektiva försvaret av alliansen. Dessa befogenheter omfattar Natos fyra stående marina grupper, som är redo att agera på begäran. Nato har också ett integrerat luftförsvarssystem som länkar samman nationella luftförsvarsresurser och som också omfattar alliansens förmåga till ballistiskt missilförsvar. Alliansen utför också ett antal luftbevakningsuppdrag där allierade stridsflygplan patrullerar luftrummet i de alliansländer som inte har egna stridsflygplan. Dessa flygplan försvarar således luftrummet över Albanien, Estland, Lettland, Litauen och Slovenien 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

.

Som trupper och utrustning: denna organisation kan kalla på expertis och militära agenter från sina medlemsländer. Detta inkluderar stridsvagnar, ubåtar eller stridsflygplan. När alliansen kollektivt beslutar att vidta åtgärder ber den de deltagande länderna att placera trupper och utrustning under Natos auktoritet. Det är sant att den personal som tjänstgör under ett NATO-initiativ ofta kollektivt kallas ”NATO-myndigheter”, men strikt taget är de multinationella myndigheter som tillhandahålls av alliansens stödländer och, i vissa fall, av partnerländer eller andra truppbidragande länder. Den enda militära utrustning som Nato äger är en flotta av AWACS-flygplan (Airborne Warning and Control System). Från och med 2018 kommer Nato också att använda fem övervakningsdrönare av typen Global Hawk. Förfarandet för att begära tillstånd och utrustning för en flytt kallas ofta ”authority generation”.

Visste du det? Vissa military-clothing finns också till försäljning i vår onlinebutik. Kom och upptäck! 

coque-militaire

Introduktion till Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Navet för internationell säkerhet: Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) är en av denna världs stora internationella institutioner. Det är en politisk och militär allians med 28 länder i Europa och Nordamerika. Alliansen fattar alla sina beslut genom konsensus. Varje medlemsland, oavsett storlek, deltar på lika villkor i diskussioner och beslut. Medlemsländerna är engagerade i individuell frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Dessa värderingar är kärnan i den transatlantiska länken.

 • Kollektivt försvar: Alliansens främsta ansvar är att skydda och försvara medlemsländernas territorium och befolkning. Artikel 5 i Washingtonfördraget NATO:s grundstadga fastställer alliansens åtagande om kollektivt försvar: i själva verket föreskriver den att ett angrepp mot en allierad betraktas som ett angrepp riktat mot alla allierade. Artikel 5 har bara åberopats en gång i Natos historia, den 12 september 2001, i efterdyningarna av terroristattackerna mot USA.
 • NATO Command Structure: Nato har en permanent integrerad militär kommandostruktur där militär och civil personal från alla medlemsländer arbetar tillsammans. Alliansen har också två strategiska myndigheter på hög nivå: Allied Command Operations (ACO), i Mons (Belgien), och Allied Command Transformation (ACT), i Norfolk (Förenta staterna). Dessa strategiska kommandon stöds av två gemensamma maktmyndigheter – en i Brunssum (Nederländerna) och den andra i Neapel (Italien) – som kan sätta in och leda militära operationer. Myndighetsstrukturen omfattar också ett flygkommando i Ramstein (Tyskland), ett markkommando i Izmir (Turkiet) och ett sjöfartsarrangemang i Northwood (Storbritannien).
 • NATO:s finansiering: Medlemsländerna står direkt eller indirekt för NATO:s driftskostnader och kostnaderna för att genomföra dess politik och verksamhet. De flesta av dessa bidrag är indirekta och görs genom de allierades deltagande i Natoledda initiativ. I själva verket bär medlemsländerna kostnaderna för de befogenheter de tilldelar Nato för Nato-ledda initiativ. Till exempel bärs kostnaden för att tillhandahålla ett stridsflygplan av leverantörslandet. Medlemsländerna bidrar direkt till Natos gemensamma budgetar enligt en överenskommen kostnadsfördelningsnyckel som baseras på deras relativa bruttonationalinkomst. Dessa bidrag finansierar kostnaderna för integrerade strukturer, gemensamt ägd utrustning eller Natos anläggningar. Juli 2016 Avskräckning: under de fem decennier som gått sedan andra världskriget har alliansen lyckats förhindra det kalla krigets ”flamma”. Skyddade av NATO:s säkerhetsparaply åtnjuter medborgarna i Europa, Kanada och USA de fördelar som följer av demokratiska val, rättsstatsprincipen och märkbar ekonomisk tillväxt.
 • Krishantering: Alliansen har ofta ingripit för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. År 1995 hjälpte Nato till att få slut på striderna i Bosnien och Hercegovina och genomföra fredsavtalet. År 1999 hjälpte man till att stoppa massavrättningar och fördrivningar i Kosovo, där Natotrupper fortfarande är närvarande idag under ett FN-mandat. Sedan 2003 har Natos FN-mandaterade närvaro bidragit till att se till att Afghanistan aldrig mer blir en fristad för terrorister. År 2011 uppfyllde Nato ett FN-mandat för att skydda folket i Libyen. Natofartyg bekämpar piratdåd utanför Somalias kust och patrullerar Medelhavet som en del av kampen mot terrorism. Sedan februari 2016 har Nato hjälpt till att hantera den allt intensivare flykting- och migrantkrisen. Natofartyg bidrar till underrättelse-, övervaknings- och spaningsverksamhet till stöd för det internationella samfundets ansträngningar att stoppa smuggling och olaglig migration i Egeiska havet. Vid flera tillfällen har Natos myndigheter levererat nödhjälp, bland annat till USA efter orkanen Katrina och till Pakistan efter jordbävningen i oktober 2005.
 • Kooperativ säkerhet: terrorism, piratverksamhet, spridning av massförstörelsevapen och cyberkrig är alla hot som inte känner några gränser. Det är därför Nato har skapat ett globalt nätverk av säkerhetspartner som omfattar mer än 40 länder samt internationella organisationer som FN, Europeiska unionen, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Afrikanska unionen. Alliansens uppdrag Resolute Support i Afghanistan omfattar tretton partnerländer. Natos insats i Kosovo omfattar åtta länder. Utöver partnerländernas deltagande i Natos uppdrag och operationer har alliansen sedan början av 1990-talet utvecklat ett brett nätverk av partnerskap, bland annat det euroatlantiska partnerskapsrådet, Medelhavsdialogen och Istanbulinitiativet för samarbete, och har också många partner runt om i världen, däribland Australien, Japan och Sydkorea.
 • Öppen dörr: Alla europeiska länder som har möjlighet att bidra till alliansens säkerhet och principer kan inbjudas att bli medlemmar. Det är upp till det berörda landet att besluta om det vill ansöka om medlemskap. Vid sex tillfällen, mellan 1952 och 2009, valde sammanlagt sexton europeiska länder att ansöka om medlemskap och blev antagna. Denna process har bidragit till fred och säkerhet i Europa. Den 19 maj 2016 undertecknade Natoländernas utrikesministrar protokollet om Montenegros anslutning, och landet fick därmed status som ”inbjudet” land, vilket innebär att dess företrädare kan delta som observatörer i de allierades möten. När alla 28 Natoländer har ratificerat detta protokoll kommer Montenegro att kunna ansluta sig till Washingtonfördraget och bli fullvärdig medlem av alliansen. För närvarande finns det tre andra länder som vill bli medlemmar i organisationen: Bosnien och Hercegovina, Georgien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. De allierade bedömer varje kandidatland på grundval av dess prestationer. Innan ett land kan bli medlem måste det genomföra en lång rad reformer inom politik, ekonomi och säkerhet.
 • does-nato-have-an-army

NATO:s bildande.

Nordatlantiska fördragsorganisationen är en politisk och militär sammanslutning som inrättades av de länder som undertecknat Nordatlantiska fördraget för att kunna uppfylla sina skyldigheter i fråga om kollektiv säkerhet och försvar. Organisationen kallas oftast för Nato, men även för Atlantpakten eller Nordatlantiska alliansen, mer sällan för Euroatlantiska alliansen eller Transatlantiska alliansen5, eller ibland, ännu mer kortfattat, för alliansen. Fördragstexten, som undertecknades den 4 april 1949, inrättade Nordatlantiska rådet (NAC) och innebar en defensiv militärallians mot alla armadaattacker mot någon av dess medlemmar i Europa, Nordamerika eller den boreala Atlantregionen norr om Kräftans vändkrets.

Den chock som utbrottet av slaget om Korea orsakade ledde till att NAC i slutet av 1950 beslutade att skapa en permanent integrerad militär organisation, som fortfarande är NATO:s kännetecken idag och ger den militära kapacitet som ingen annan försvarsallians besitter. Termen Nato har traditionellt använts för att beteckna den allians som ingåtts av de länder som undertecknat Nordatlantiska fördraget, och den civila och militära organisation som ställts till förfogande för att uppnå dess mål. Frankrike gjorde dock ett undantag genom att 1966 besluta att lämna den integrerade militära organisationen, som man åter blev fullvärdig medlem av 2009, samtidigt som man fortfarande var medlem av Atlantpakten.

Alliansen kom till i det allmänna sammanhanget under det kalla krigets första dagar och mer specifikt under den sovjetiska blockaden av Berlin. Dess ursprungliga syfte var, enligt motiveringen, att garantera Västeuropas säkerhet genom att upprätta en stark koppling till Förenta staterna, den enda resursen i européernas ögon efter andra världskriget för att skydda sig mot eventuella expansionistiska försök från Sovjetunionen. Med den förste generalsekreteraren Lord Ismays ord var NATO:s roll att ”hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna under kontroll”. NATO utgjorde den hårda kärnan i västblocket. Från NATO:s bildande fram till 1991 var den utpekade motståndaren Sovjetunionen, som själv bildade Warszawapakten 1955 efter Västtysklands anslutning till NATO och dess upprustning. NATO organiserade sig därför för att hantera detta hot genom att definiera strategiska begrepp som särskilt rör kärnvapen, genom samordnad planering av militära resurser av alla sina medlemmar och genom integrerade arrangemang per geografiskt område, av vilka SHAPE är det absolut viktigaste.

Sedan Sovjetunionens upplösning och slutet på det kalla kriget 1991 har Atlantpakten bestått trots försvinnandet av dess huvudsakliga ursprungliga raison d’être.
Den har utvidgats till att omfatta de tidigare östblocksländerna och de tidigare republikerna i Sovjetunionen. Den har tagit hänsyn till nya kriser och hot såsom de nationalistiska konflikterna i f.d. Jugoslavien, den internationella terrorismens framväxt och kampen mot spridningen av ”massförstörelsevapen”, vilket har lett till att Nato vid flera tillfällen har sett över sitt strategiska koncept och sin civila och militära organisation. Sedan 1994 har länderna i alliansen upprättat ett partnerskap för fred (PfP) med Ryssland, länderna i dess inflytelseområde och de neutrala länderna i Västeuropa. År 2002 gav Nato också EU en privilegierad förbindelse, den europeiska säkerhets- och försvarsidentiteten (ESDI), som gör det möjligt för EU att dra nytta av Natos resurser för vissa operationer inom ramen för sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

NATO:s högkvarter

Inledningsvis beläget i London och sedan Paris (i lokaler som nu upptas av Paris-Dauphine University – PSL) har varit i Haren (Bryssel) sedan 1966, och dess huvudsakliga militära kommando, SHAPE, ursprungligen beläget i Rocquencourt (Frankrike), är nu i Maisières (Mons), också i Belgien.

NATO:s början och utveckling under det kalla kriget.

Under åren 1949-1991 fanns det ett behov av att skapa en permanent organisation. Nordatlantiska rådet (NAC) höll sin första session i Washington i september 1949 och lade grunden till en organisation som i huvudsak bestod av kommittéer med ansvar för att söka samförstånd mellan medlemmarna i de olika politiska, tekniska och militära frågor som låg inom dess ansvarsområde och att samordna medlemsländernas försvarsplaner. Det stod snart klart att det behövdes en permanent organisation. I februari 1952 omstrukturerade NAC-mötet i Lissabon alliansen och gjorde den till en permanent organisation med högkvarter i Paris. Lord Ismay blev NATO:s förste generalsekreterare. En första konferens för Natos parlamentariker hölls i Paris i juli 1955, som blev Natos parlamentariska församling i november 1966.

NATO:s parlamentariska församling

 

 • Utplaceringen av kärnvapen och deras användningsdoktrin.

Kärnvapen är centrala i Natos historia. Kärnvapenavskräckning är en dominerande axel i den atlantiska strategin inför östblockets betydande konventionella våldsamhet. Den bygger i huvudsak på Förenta staternas kärnvapen och utgör vad som brukar kallas det amerikanska kärnvapenparaplyet till förmån för européerna. Dess trovärdighet diskuterades och ifrågasattes under hela det kalla kriget, särskilt av Frankrike, men även av Storbritannien, som upprättade sin egen kärnvapenavskräckning. Natos och Warszawapaktens väpnade makter stod mot varandra i Europa under det kalla kriget, från början av 1950-talet till Sovjetblockets fall och upplösningen av pakten 1991. De mobiliserade avsevärda mänskliga och materiella resurser, varav de flesta samlades på var sin sida av järnridån i Centraleuropa. Denna kraftmätning resulterade aldrig i någon väpnad konfrontation.

har-nato-en-armé
 • Generell bakgrund till de två allianserna.

USA spelade en dominerande roll inom NATO under det kalla kriget, liksom Sovjetunionen gjorde inom pakten. Denna överlägsenhet utövades dock i ett mycket annorlunda ursprungligt sammanhang. Inom Nato har européerna inflytande över de strategiska beslut som fattas och påverkar till exempel konceptet att försvara sitt territorium så nära östgränserna som möjligt eller installationen av taktiska eller medellånga kärnvapen på deras mark. Formellt sett var Warszawapakten organiserad på ungefär samma sätt som Nato, men Sovjet utövade kontroll över medlemsländerna på ett sådant sätt att de strategiskt placerade folkdemokratierna Tjeckoslovakien, Polen, Ungern och DDR inte kunde lämna den kommunistiska regimen och därmed den skyddande glacis som Stalin utgjorde. Pakten användes således både politiskt och militärt 1968 för att återta kontrollen över situationen och sätta stopp för Pragvåren.

Båda allianserna proklamerade sin defensiva karaktär. Atlantpakten föddes verkligen ur de västeuropeiska ländernas rädsla för att den stalinistiska kommunismen skulle sprida sig över hela Europa, och följaktligen deras insisterande på amerikanskt skydd och ekonomiskt och materiellt stöd. Detta skydd tog sig två väsentliga uttryck: närvaron av amerikanska trupper på europeisk mark och den kärnvapenavskräckande effekten, som fick starkt stöd av Förenta staternas överväldigande överlägsenhet i fråga om kärnvapen under alliansens första år och Nato, den integrerade civila och militära organisation som gjordes tillgänglig för att ge trovärdighet åt de åtaganden om ömsesidigt försvar som gjordes av dess anhängare. Initiativet till bildandet av Warszawapakten togs av Sovjetunionen efter Västtysklands inträde i Nato och dess remilitarisering, vilket ledde till bildandet av en ny tysk armé, Bundeswehr, med en styrka på 495 000 man. Sovjet fruktade att ett starkt Tyskland skulle återuppstå, med ambitionen att återigen bli den viktigaste makten i Tyskland och kanske en dag inneha kärnvapen, även om tillgång till dem var förbjudet enligt de gällande fördragen. De kan också frukta att amerikanerna kommer att frestas att inleda en förebyggande kärnvapenattack innan ryssarna har tillräcklig vedergällningskapacitet. Även om de två alliansernas defensiva karaktär är mycket verklig, åtföljs den av tillhandahållandet av militära organisationer och en ackumulering av vapen med stark offensiv kapacitet. NATO:s synpunkt är att den sovjetiska militära doktrinen och Warszawapaktens eldkraft återspeglar en klart offensiv hållning.

NATO:s försvarsmedel.

Både NATO och pakten är beredda att genomföra operationer som kombinerar användningen av konventionella och nukleära resurser. NATO:s strategi baserades mer på kärnvapenavskräckning enligt doktriner som utvecklades i takt med att Sovjetunionens kärnvapenresurser ökade. Från mitten av 1960-talet och framåt utgick NATO:s doktrin, känd som ”graduated response strategy”, från att dess konventionella krafter var tillräckligt starka för att kunna hantera ett stort antal situationer, med eller utan användning av taktiska kärnvapen. Tanken är att Nato skall ha en rad olika befogenheter som gör det möjligt att välja reaktionsnivå och visa att man är redo och fast besluten att försvara sig samtidigt som motståndaren lämnas osäker på vilken form detta försvar skulle ta.

 • Konventionell beväpning av NATO:s och Warszawapaktens arméer

De tvivel som fanns inom staberna på båda sidor om den verkliga möjligheten att använda taktiska kärnvapen och det faktum att öst-västliga spänningar uppstod under 1980-talet ledde till förstärkning och modernisering av den utrustning som båda sidor tog i bruk, varav de viktigaste identifieras i tabellen nedan. Även om Frankrike under 1980-talet inte ingick i den integrerade militära organisationen för denna allians av länder, och dess styrkor därför inte ingår i de uppgifter som offentliggörs av Nato, ingår den viktigaste utrustning som de franska styrkorna i Tyskland är utrustade med i denna tabell, eftersom de utgör en viktig allmän reserv för denna allians av länder i händelse av kris eller krig, enligt de konfidentiella avtal som vid den tidpunkten förhandlades fram mellan de franska och amerikanska staberna. En del av artilleriet och stridsflygplanen har dubbel kapacitet, vilket innebär att de kan användas antingen med konventionella sprängämnen eller med kärnvapen eller kemiska vapen.

De militära strukturerna i denna allians av länder under det kalla kriget var följande : under ledning av militärkommittén är Natos militära kommando geografiskt strukturerat i tre huvudkommandon:

 • Allied Command Europe (ACE), som täcker hela Europa från den yttersta norr till Medelhavet. Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) som leder det är en amerikansk general. Han stöds av en stab, SHAPE, som ansvarar för att utarbeta försvarsplaner och har auktoritet över tre huvudkommandon, som också definieras enligt en geografisk logik: Nordeuropa (AFNORTH) som täcker Östersjöområdet, inklusive den tyska delstaten Schleswig-Holstein, vars överbefälhavare (CINCNORTH) i regel är brittisk.
 • Centraleuropa (AFCENT) som täcker Västtysklands gräns mot dess östra grannar, vars överbefälhavare (CINCCENT) är amerikansk För båda allianserna är denna front den viktigaste och samlar merparten av deras mark- och luftresurser. NATO har placerat två armégrupper där, den norra armégruppen (NORTHAG) och den centrala armégruppen (en) (CENTAG), som efter den franska arméns tillbakadragande från det integrerade kommandot omfattar totalt åtta armékårer (tre tyska, två amerikanska, en brittisk, en belgisk och en nederländsk). Luftstridskrafterna är organiserade kring de 2:a och 4:e allierade taktiska flygstyrkorna (ATAF
  )
  .
 • Syd-Europa (AFSOUTH), som täcker Medelhavsområdet, med styrkor som görs tillgängliga av Italien, Grekland och Turkiet samt den amerikanska 6:e flottan.
 • Allied Command Atlantic (ACLANT), som täcker Nordatlanten med huvudansvar för skydd av allierade maritima kommunikationslinjer, förmåga att leverera förstärkningar från USA till Europa i en krissituation och förmåga att genomföra amfibieoperationer i norr. Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT) är alltid en amerikansk amiral, som oftast också är den amiral som för befäl över den amerikanska Atlantflottan. Hans ställföreträdare är en brittisk amiral.
 • Allied Command Channel (ACCHAN), som täcker Engelska kanalen och en del av Nordsjön med huvudansvaret att hålla sjöpassagerna mellan Storbritannien och den europeiska kontinenten öppna för att möjliggöra ett smidigt flöde av amerikanska, kanadensiska och brittiska förstärkningar. Den allierade överbefälhavaren för Engelska kanalen (CINCHAN) är en brittisk amiral, tillika överbefälhavare för den brittiska kungliga flottan.
har-nato-en-armé

NATO Land Forces

NATO Corps Areas of Responsibility in Central Europe.

Den nordligaste delen av Förbundsrepubliken Tyskland, norr om Elbe, lyder under myndigheten för Nordeuropa (AFNORTH), till vilken myndigheten för de allierade makterna vid Östersjön (BALTAP) är knuten, som har en tysk och dansk multinationell armada bestående av i fredstid två mekaniserade infanteridivisioner och armadaelement, som i händelse av kris skulle förstärkas av i förväg tilldelade brittiska och amerikanska förband.  De två armadagrupperna i Centraleuropa (AFCENT) samordnar följande resurser från Boreal till Syd:

 • Nordliga armégruppen (NORTHAG) täckte gränsen mot DDR från Elbe i Niedersachsen med styrkor från fyra länder: den nederländska I-kåren, den tyska I-kåren, den brittiska armén vid Rhen (BAOR) och den belgiska I-kåren.
 • Den centrala armégruppen (en) (CENTAG) täckte gränsen mot södra DDR och Tjeckoslovakien med styrkor från tre länder: den tyska III kåren, den amerikanska V kåren, den amerikanska VII kåren, som inkluderade en kanadensisk division, och den tyska II kåren.
  Totalt, från Jylland till Bayern, satte NATO in åtta armékårer under 1970- och 1980-talen, med trupper från åtta länder12. Till dessa resurser skulle i händelse av krig läggas de franska styrkorna i Tyskland, med en armékår bestående av tre pansardivisioner och som mest nästan 50 000 man. Planer utarbetades med denna allians av länder som i förväg fastställde vilken deras roll skulle vara för att förstärka den centraleuropeiska fronten.

USA hade placerat ut många markstyrkor i Europa sedan andra världskriget. Under hela det kalla kriget förde 7:e armadan eller USAREUR befäl över dessa styrkor som var uppdelade mellan 5:e kåren och 7:e kåren, den senare deaktiverades 1991 efter Gulfkriget. Dessa styrkor är nästan helt baserade i Tyskland. De består huvudsakligen av 1:a infanteridivisionen och 1:a pansardivisionen som är baserade i Würzburg respektive Wiesbaden, med 7:e armadan baserad i Heidelberg precis som 5:e kåren.

 • Den brittiska armén vid Rhen som sattes in i norra delen av Förbundsrepubliken Tyskland, ett område med stora slätter som är gynnsamt för manövrer med stora stridsvagnsförband, bestod av fyra pansardivisioner och artilleri-, ingenjörs- och helikopterenheter som var knutna till arméns kommandonivå i början av 1980-talet. För att minska kostnaderna reducerades denna styrka 1983 med en pansardivision, som ersattes av en infanteridivision baserad i Storbritannien som fungerade som reserv13.
 • I-kåren i den nederländska armadan består av cirka 35 000 professionella soldater organiserade i sex mekaniserade brigader, tre pansarbrigader, en infanteribrigad och delar av artilleri, luftvärn och ingenjörstrupper samt tre divisionshögkvarter. Personalstyrkan kompletterades med värnpliktiga och reservister

Förband och flygbaser

Många är flygplanen från alliansens flygvapen framför kontrolltornet på flygbasen i Bitburg i Västtyskland 1959.Från vänster till höger, nosen på en kanadensisk Canadair Sabre, en F-84F Thunderstreak från västtyska Luftwaffe, en nordamerikansk F-86K Sabre från nederländska Koninklijke Luchtmacht, en Dassault Mystère IV från franska Air Armada, en Hawker Hunter från brittiska Royal Air Force, en Avro CF-100 Canuck från belgiska Royal Air Force, en North American F-100C Super Sabre från 36th Tactical Fighter Wing, 22nd TFS från USAF och i bakgrunden en Douglas C-47 Skytrain.

1951 hade NATO bara ett obetydligt antal flygfält som kunde operera de nya generationerna av jetflygplan, så man inledde en massiv insats på detta område och 220 flygbaser skapades eller utvecklades i Europa till en kostnad av 448 miljoner pund (värde 1969). USA:s
flygvapen i Europa, som sedan 1945 hade sitt högkvarter i Wiesbaden i Västtyskland, hade under 1950-talet fyra skvadroner i Storbritannien, tre i Västtyskland och sex i Frankrike, vilket motsvarade 18 000 anställda och 800 flygplan av alla typer.

USA, som sedan juni 1950 hade varit djupt involverat i Koreakriget, kunde inte slutföra sin installation i Europa som planerat. Kanada var därför tvunget att kompensera för detta problem. Man beslutade därför att skapa ett högpresterande kanadensiskt flygvapen, reserverat för Europa, som bestod av fyra flyglar med tre skvadroner vardera (utrustade med den nya nordamerikanska F-86 Sabre). Den 1(F) Wing var baserad i Marville, den 2(F) i Grostenquin (båda i Frankrike), den 3(F) i Deux-Ponts och den 4(F) i Baden-Söllingen (båda i Västtyskland). Från 1955 beslutade man att införa ett integrerat luftförsvarssystem bestående av ett radarnätverk i Europa kopplat till jaktförband och batterier av mark-luftrobotar.

Ordningen av NATO:s flygstridskrafter.

Denna organisation följer i huvudsak den territoriella indelningen av landstridskrafter:

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *